Om oss

Lukas Stiftelsen er en ideell virksomhet og non-profit organisasjon.

Sammen om helse med hjertet

Lukas Stiftelsen er en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, rehabilitering, eldreomsorg og tvungen omsorg i Trøndelag og Østfold. Vi har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner. Lukas Stiftelsen driver også utdanning innen videregående opplæring og høyere fagskole. Vårt hovedkontor er i Trondheim.

350 dedikerte og kompetente ansatte

Hver dag er 350 dedikerte og kompetente mennesker i sving i Lukas Stiftelsen på Betania Malvik, Lukas videregående skole, Betania Sparbu, Skjelfoss psykiatriske senter og Lukas Høyere Yrkesfagskole. 700 hender med et og samme formål, nemlig å hjelpe de som trenger det. Gi omsorg og pleie, se pasienter og deres pårørende, drive faglig utvikling og skape nye tjenester som samfunnet trenger.

Lukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeid. Virksomheten skal bygge på det kristne menneskesyn, faglig kvalitet og en omsorg som også tar menneskets trosdimensjon på alvor.

- Fra Lukas Stiftelsens vedtekter

Visjon, verdier og samfunnsoppdrag

Visjon: Sammen om helse – med hjertet

Vårt diakonale oppdrag er nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet - i tråd med FNs bærekraftsmål. Vi styres av kjerneverdiene respekt, tillit og mot.

Som diakonal og ideell stiftelse identifiserer vi behov og svarer ut disse enten gjennom anbud og avtaler eller proaktiv etablering. Vi re-investerer frie midler i tjenester og innovasjon for å oppfylle vårt samfunnsansvar.

Bransjestandard for ideelle velferdsaktører

Lukas Stiftelsen har sluttet seg til hovedorganisasjons Virkes bransjestandard for ideell velferd. Bransjestandarden bidrar til økt tillit til ideelle organisasjoner, økt åpenhet og etterrettelighet for økonomiske disposisjoner, samt en felles standard for god arbeidsgiverpolitikk for ideell sektor.

Standarden tar for seg blant annet:

Standarden tar for seg blant annet

  • Definisjon på ideelle velferdsvirksomheter

  • Krav til organisasjonsform

  • Krav til disponeringer og pengeflyt internt i ideelle virksomheter og konserner

  • Retningslinjer for arbeidsgiverpolitikk, åpenhet og ledergodtgjørelser

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den innenfor velferdstjenesteyting. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

Les mer om bransjestandarden her

Kvalitet og ledelse

For å sikre kvaliteten i helsetjenestene har vi en risikobasert tilnærming til all aktivitet. – Se også vår årlige kvalitetsmelding

ISO sertifisering

Kvalitetssikringssystem

Lukas Stiftelsen har for helsevirksomhetene etablert og gjennomfører systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten og ISOs prinsipper for kvalitetsledelse og kvalitetsstyring.

Helsevirksomhetene er ISO-sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015. Lukas Stiftelsen har utarbeidet Elektronisk Kvalitetshåndbok med pasientforløp og våre prosedyrer, samt avvikssystem.

Internkontroll

Vårt system for internkontroll sikrer en systematisk gjennomføring av tiltak for å sikre forbedring i virksomheten innen arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskader, unngår forurensning av miljø/klima, forebygger uhell, ulykker og uønskede hendelser og sikrer at mål innen helse-miljø- og sikkerhet oppnås.

Lukas Stiftelsen har utarbeidet en kvalitetshåndbok som beskriver vårt kvalitetssystem i tråd med NS-EN ISO 9001:2015.

Håndtering av avvik

Vårt elektroniske avvikssystem gir mulighet for å melde/registrere 5 hendelseskategorier: Avvik, Uønskede hendelser, Vold og trussel, Klager og Forbedringsforslag.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Vi utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer. Vår redegjørelse og prosessbeskrivelse ligger nedlastbar over.